حریم خصوصی


بازدید کنندگان این وب‌سایت ردیابی نمی‌شوند به استثناء مواردی برای جمع‌آوری داده‌های آماری که در این صورت نیز فرد کاربر مورد شناسایی قرار نمی‌گیرد.
در مواردی که از کوکی‌ها (cookie) برای فراهم آوردن عملکردهای ضروری استفاده می‌شود، نحوۀ استفادۀ سایت توسط کاربر ردیابی نمی‌شود و اطّلاعات قابل‌شناسایی و فردی ذخیره نمی‌گردد. برای جلوگیری از هر گونه دسترسی غیرمجاز به اطّلاعات جمع‌آوری‌شده و نیز استفاده و افشا کردن آنها تدابیر و اقداماتی صورت گرفته است. لطفاً توجه داشته باشید که احتمال دارد این وب‌سایت دربرگیرندۀ لینک‌هایی به وب‌سایت‌هایی با قوانین متفاوت در مورد حریم خصوصی باشد.

تاریخ آخرین به روزرسانی: شهریور 1398